Propozice MiniMiss aerobik ČR

Propozice MiniMiss aerobik

I. Preambule

1. Soutěž MiniMiss aerobik České republiky je soutěží krásy a sportu pořádaná na území České republiky.

2. Soutěž vyhlašuje společnost ESPRIT TEAM s.r.o., se sídlem Národní 17, 110 00 Praha 1

Zoom gallery

II. Vyhlášení soutěže

1. V pořadí 16. ročník soutěže MiniMiss aerobik byl vyhlášen společně se 20. ročníkem Miss aerobik v lednu 2017 na internetových stránkách www.missaerobik.cz.

2. Podmínkou přihlášení se zájemkyň o soutěž MiniMiss aerobik je aktivní účast na veřejnosti přístupných regionálních kolech – Miss aerobik tour v kategorii MiniMiss aerobik (dívky od 8 do10 let)

3. Soutěž probíhá ve třech na sebe navazujících kolech nazvaných:

a) Regionální kola – Miss aerobik tour

b) Celostátní semifinále

c) Celostátní finále

III. Podmínky pro zájemkyně o soutěž, semifinalistky a finalistky

1. Zájemkyně o soutěž je osoba ženského pohlaví, která zúčastní veřejného kola Miss aerobik tour

2. Semifinalistkou soutěže je osoba ženského pohlaví, která soutěží v Semifinále MiniMiss aerobik( dále jen Semifinalistka)

3. Finalistkou soutěže je osoba ženského pohlaví, která soutěží ve Finále MiniMiss aerobik (dále jen finalistka)

4. Zájemkyně o soutěž, Semifinalistkou a Finalistkou soutěže se může stát pouze osoba ženského pohlaví splňující níže uvedené podmínky:

a) občanství České republiky

b) neúčast ve finále předchozích ročníků soutěže MiniMiss aerobik

c) podpis prohlášení zákonného zástupce o souhlasu s přihláškou do soutěže a propozicemi soutěže

5. Pokud vyhlašovatel kdykoliv v průběhu soutěž MiniMiss aerobik zjistí, že zejména Finalistka nesplňuje podmínky soutěže, je povinen ji z dalšího průběhu soutěže vyřadit. O tom, zda Finalistka splňuje podmínky soutěže rozhoduje výlučně vyhlašovatel a proti jeho rozhodnutí není přípustné odvolání.

IV. Veřejná regionální kola – Miss aerobik tour

1. Miss aerobik tour – přesné termíny jsou zveřejněny na stránkách www.missaerobik.cz

2. Na Miss aerobik tour se zájemkyně přihlásí pořadatelům či zapíšou na startovní listinu regionálního kola a zúčastní se lekce aerobiku.

3. Z každé Miss aerobik tour postupuje maximálně15 zájemkyň do celostátního Semifinále. Výběr provádí nejméně 5členná porota, o složení poroty rozhodne vyhlašovatel. Na základě vyhodnocení poroty dostane postupující přihlášku do Semifinále, kterou vyplní a odevzdá v ten den zástupci vyhlašovatele či prezidentce soutěže.

V. Semifinále

1. Semifinalistky obdrží pozvání od vyhlašovatele e-mailem do celostátního kola. V semifinále absolvují podle pokynů vyhlašovatele 2 soutěžní disciplíny, aerobik podle lektora, umělecká dovednost s verbálním projevem v časovém limitu - do 1 minuty.

2. Ze semifinále postupuje 10 dívek do celostátního Finále a to ve věku 8 až 10 let.  Výběr provádí nejméně 13členná porota. O složení poroty rozhodne vyhlašovatel a ředitelka soutěže. Porota vyhlásí výsledky semifinále veřejně a zároveň předá Zvací dopis do finále zvoleným Finalistkám v den Semifinále. Proti rozhodnutí Poroty není přípustné odvolání.

3. Finalistky obdrží dva stejnopisy Smlouvy o exkluzivním zastoupení vyhlašovatele. Oba stejnopisy smlouvy musí Finalistka respektive její zákonný zástupce opatřit úředně ověřeným podpisem a do sedmi dnů zaslat na adresu vyhlašovatele. Doručení podepsaných smluv vyhlašovateli je podmínkou účasti ve finále. 

VI. Finále

1. Finále bude probíhat v rámci soutěže finalistek Miss aerobik. Finalistky MiniMiss aerobik soutěží ve 2 soutěžních disciplínách : a) módní přehlídka ve společenských šatech s verbálním projevem (časový limit do 1 minuty), b) společný aerobik a krátká volná sestava s aerobickými prvky

2. Ve finále jsou zvoleny: a) Vítězka – MiniMiss aerobik  , b) I. viceMinimiss aerobik  , c) II.viceMinimiss aerobik, d) vítězka I. disciplíny –umělecká dovednost, e) vítězka II. disciplíny –společný aerobik a volná sestava aerobiku

3.O pořadí finalistek ve Finále MiniMiss aerobik rozhodne nejméně 15členná porota. O složení poroty rozhodne vyhlašovatel a prezidentka soutěže, která je předsedkyní poroty. Předsedkyně poroty vyhlásí výsledky finále a udělí tituly nejúspěšnějším. Proti rozhodnutí Poroty není přípustné odvolání. 

VII. Ceny a dary

1.Ceny a dary budou zajištěny zejména pro Semifinalistky a Finalistky v závislosti na jejich celkovém umístění.

2. Postupující soutěžící, Semifinalistka a Finalistka bere na vědomí, že získanou cenu či dar nelze vyměnit za jinou cenu či dar, ani za ni nelze požadovat finanční náhradu či jinou kompenzaci.

3. Ceny a dary ze soutěže MiniMiss aerobik nejsou právně vymahatelné.

4. Z cen a darů, které Postupující soutěžící, Semifinalistka, Finalistka získají ze Soutěže MiniMiss aerobik, zaplatí daň v souladu s právními předpisy České republiky, pokud tyto ceny a dary takové povinnosti podléhají.

VIII. Obecná ustanovení

1. Soutěžící souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,v platném znění, a to pro účel soutěže MiniMiss aerobik, a to na dobu nezbytně nutnou, nejdéle do písemného odvolání. Soutěžící dále vyjadřuje souhlas s uvedením svého jména, příjemní a bydliště, popř. dalších nezbytných údajů, v rámci zveřejnění výsledků soutěže a jejího výherce.

2. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ve všech případných sportech vzniklých ze soutěže MiniMiss aerobik učinit konečné rozhodnutí.

Miss Aerobik 2017 > O nás > Propozice soutěží Miss aerobik > Propozice MiniMiss aerobik ČR
Loading...

Propozice soutěží Miss aerobik

Loading...

Propozice soutěží Miss aerobik