Propozice Miss aerobik

Propozice Miss aerobik 2016

I. Preambule

1. Soutěž Miss aerobik České republiky je originální soutěží krásy a sportu pořádaná na území České republiky.

2. Soutěž vyhlásila společnost ESPRIT TEAM s.r.o., se sídlem Národní 17, 110 00 Praha 1, disponující s ochrannými známkami na soutěže s titulem Miss aerobik.

3. Tato obecně závazná pravidla soutěže Miss aerobik se řídí právními předpisy České republiky.

images9tq4vsrp.jpg

II. Vyhlášení soutěže

1. 20. ročník Miss aerobik ČR byl oficiálně vyhlášen v lednu 2017 na internetových stránkách www.missaerobik.cz.

2. Podmínkou přihlášení se zájemkyň o soutěž Miss aerobik je aktivní účast na veřejnosti přístupných regionálních kolech – Miss aerobik tour, pořádaných ve spolupráci s Českým svazem aerobik a fitness Fisaf.cz či udělení tzv. divoké karty od prezidentky soutěží Miss aerobik Mgr. Jany Čejkové

3. Soutěž probíhá ve třech na sebe navazujících kolech nazvaných:

a) Regionální kola – Miss aerobik & fitness tour

b) Celostátní semifinále Miss aerobik & fitness

c) Celostátní finále Miss aerobik

III. Podmínky pro zájemkyně o soutěž, semifinalistky a finalistky

1. Zájemkyně o soutěž je osoba ženského pohlaví, která žije na území České republiky

2. Semifinalistkou soutěže je osoba ženského pohlaví, která soutěží v Semifinále Miss aerobik( dále jen Semifinalistka)

3. Finalistkou Soutěže je osoba ženského pohlaví, která soutěží ve Finále Miss aerobik (dále jen finalistka)

4. Zájemkyně o soutěž, Semifinalistkou a Finalistkou soutěže se může stát pouze osoba ženského pohlaví splňující níže uvedené podmínky:

a) je jí 18 a maximálně 28 let v roce konání Finále

b) rodinný stav svobodná, rozvedená 

d) občanství České republiky a zemí Evropské Unie, mluvící česky

e) neúčast ve finále předchozích ročníků soutěže Miss aerobik či Česko-slovenská Miss aerobik

f) podpis prohlášení o souhlasu s propozicemi soutěže 

g) bezúhonná (nemající záznam ve výpise z rejstříku trestů) a absolutní neúčast v materiálech, ve kterých by osoba, jméno, podobizna nebo jiný obrazový, zvukový nebo obdobný záznam mohl být dán do souvislosti s výrobou erotických, pornografických materiálů, provozováním prostituce nebo jinou činností, která je v rozporu s platnými právními předpisy nebo pravidly slušnosti 

5. Pokud vyhlašovatel kdykoliv v průběhu soutěž Miss aerobik zjistí, že zejména Finalistka nesplňuje podmínky soutěže, je povinen ji z dalšího průběhu soutěže vyřadit. O tom, zda Finalistka splňuje podmínky soutěže rozhoduje výlučně vyhlašovatel a proti jeho rozhodnutí není přípustné odvolání.

6. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo udělit tzv. divokou kartu soutěžící, která ji bude opravňovat k přímému postupu do Finále Miss aerobik.

IV. Veřejná regionální kola – Miss aerobik tour

1. Miss aerobik tour –přesné termíny jsou zveřejněny na stránkách www.missaerobik.cz

2. Na Miss aerobik tour se zájemkyně přihlásí pořadatelům či zapíšou na startovní listinu regionálního kola a zúčastní se lekce aerobiku.

3. Z každé Miss aerobik tour postupuje maximálně 10 zájemkyň do celostátního Semifinále. Výběr provádí nejméně 5členná porota, o složení poroty rozhodne vyhlašovatel. Na základě vyhodnocení poroty dostane postupující přihlášku do Semifinále, kterou vyplní a odevzdá v ten den zástupci vyhlašovatele či ředitelce soutěže.

 V. Semifinále

1. Semifinalistky obdrží pozvání od vyhlašovatele e-mailem do celostátního kola. V semifinále absolvují podle pokynů vyhlašovatele 4 soutěžní disciplíny, aerobik podle lektora, konverzace s moderátorem, jízda na rotopedu a promenáda v plavkách.

2. Do Finále postupuje 10 až 12 dívek. Výběr provádí na Semifinále odborná nejméně 13členná porota. O složení poroty rozhodne vyhlašovatel a prezidentka soutěže. Porota vyhlásí výsledky semifinále veřejně a zároveň předá Pozvánku do finále vybraným Finalistkám v den Semifinále. Proti rozhodnutí Vyhlašovatele a Poroty není přípustné odvolání.

3. Finalistky obdrží dva stejnopisy Smlouvy o exkluzivním zastoupení vyhlašovatele. Oba stejnopisy smlouvy musí Finalistka opatřit úředně ověřeným podpisem a do sedmi dnů zaslat na adresu vyhlašovatele. Doručení podepsaných smluv vyhlašovateli je podmínkou účasti ve finále.

 VI. Finále

1. Finále bude probíhat formou soutěže finalistek ve 4 soutěžních disciplínách: a) společný aerobik s lektorem a volná sestava s aerobickými prvky, b) konverzace s předem vylosovanou osobností, c) 60 s jízda na rotopedu- hodnotí se ujetá vzdálenost d) promenáda v plavkách 

2. Ve finále jsou zvoleny:

a) Vítězka – Miss aerobik 

b) I. vicemiss aerobik 

c) II.vicemiss aerobik 

d) vítězka I. disciplíny –aerobik

e) vítězka II. disciplíny –konverzace s osobností

f) vítězka III. disciplíny – jízda na rotopedu na 90 s

g) vítězka IV. disciplíny –promenáda v plavkách

h) Miss aerobik Sympatie  –celkové vítězství součtu zaslaných hlasů u mediálních partnerů podrobnosti na www.missaerobik.cz) a další vedlejší tituly Miss aerobik Média (název mediálního partnera)

3. O pořadí finalistek ve Finále Miss aerobik rozhodne nejméně 15členná porota. O složení poroty rozhodne vyhlašovatel a prezidentka soutěže, která je předsedkyní poroty. Předsedkyně poroty vyhlásí výsledky finále a udělí tituly nejúspěšnějším. Proti rozhodnutí Poroty není přípustné odvolání.

VII. Ceny a dary

1. Ceny a dary budou zajištěny pro Soutěžící, Semifinalistky a Finalistky v závislosti na jejich celkovém umístění.

2. Soutěžící, Semifinalistka a Finalistka bere na vědomí, že získanou cenu či dar nelze vyměnit za jinou cenu či dar, ani za ni nelze požadovat finanční náhradu či jinou kompenzaci.

3. Ceny a dary ze Soutěže nejsou právně vymahatelné.

4. Z cen a darů, které Postupující soutěžící, Semifinalistka, Finalistka získají ze Soutěže Miss aerobik, zaplatí daň v souladu s právními předpisy České republiky, pokud tyto ceny a dary takové povinnosti podléhají.

VIII. Obecná ustanovení

1. Soutěžící souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to pro účel soutěže Miss aerobik, a to na dobu nezbytně nutnou, nejdéle do písemného odvolání. Soutěžící dále vyjadřuje souhlas s uvedením svého jména, příjemní a bydliště, popř. dalších nezbytných údajů, v rámci zveřejnění výsledků soutěže a jejího výherce.

2. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ve všech případných sportech vzniklých ze soutěže Miss aerobik učinit konečné rozhodnutí.

Mgr. Jana Čejková,

Zakladatelka a prezidentka soutěží Miss aerobik,

jednatelka a spolumajitelka Esprit Team s.r.o.

Loading...

Propozice soutěží Miss aerobik

Loading...

Propozice soutěží Miss aerobik